توضيحات پروژه

انجام باقیمانده و عملیات تکمیلی ناحیه None Industrial Building (Area 06)

پالایشگاه گازی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

نوع پیمان:C
کارفرمای اصلی:شركت نفت و گاز پارس
تاریخ شروع:1392/11/01

آخرین تاریخ خاتمه:94/08/30

تاریخ خاتمه اولیه:1393/06/31

آخرین مدت زمان قرارداد:19ماه

مدت زمان اولیه قرارداد:8ماه
اهداف پروژه:

تامین و تهیه مصالح مورد نیاز شامل تامین و حمل مصالح ساختمانی .

عملیات اجرایی شامل ساخت ساختمان به مساحت 20/000 مترمربع

محوطه سازی به مساحت 45/000 مترمربع.