توضيحات پروژه

عنوان :

پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 7 جزیره لاوان

اهداف تولیدی طرح:

شرح کار این پروژه در برگیرنده خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات،  انجام کارهای ساختمان – نصب و راه اندازی و سایر خدمات جهت بازسازی و تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 7 واقع در جزیره لاوان می باشد.

مختصری از شرح کار پروژه:

   • تجهیز دفتر مهندسی با امکانات لازم برای طراحی و مهندسی خرید.
   • مهندسی، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی.
   • خرید و تهیه مصالح و کالای مورد نیاز پروژه.
   • عملیات برچیدن و حمل بخش های آسیب دیده و خورده شده مخزن (کف، سقف و متعلقات) به همراه آسفالت کف و خاک های آلوده به انبار ضایعات.
   • عملیات سیویل شامل: خاکبرداری خاک های آلوده، تسطیح، بسترسازی مجدد کف و آسفالت.
   • عملیات برق رسانی شامل نصب کلید هوایی، تیر برق، ترانس، تابلو برق، کلیدها و متعلقات مربوطه (ساخت Substation)
   • پیش سازی شامل ورقها و غیره.
   • اجرای ورق های کف، احداث مجدد سقف دوجداره شناور و سایر اجزاء مخزن.
   • اجرای حفاظت فنی شامل زنگ زدایی، رنگ آمیزی، عایق کاری و حفاظت کاتدیک.
   • اجرای سیستم های آتش نشانی (اعلام و اطفاء حریق)، روشنایی، صاعقه گیر و اتصال زمین.
   • آزمایشهای کنترل کیفی، پیش راه اندازی، راه اندازی و تحویل پروژه به کارفرما.